Yarık Hastalarında İskeletsel Gelişim

Genel Bilgiler: Tek taraflı yarık dudak ve damak hastaları daha gelişmiş bir iskeletsel olgunlaşmaya sahip olma eğilimindedirler, ancak cinsiyet farklılıkları bulunmaktadır.

İncelenen Makale: Bowers EJ. Growth in Children With Clefts: Serial Hand-Wrist X-Ray Evidence. Cleft Palate Craniofac J 2011; 48 (November): 762-772.

Geçmiş Deneyimler: Yarık dudak ve damak hastalarının tedavileri benzer olarak, ortognatik cerrahi ya da bir ortopedik aparey doğrultusunda maksiler pozisyonun modifikasyonu kapsamında gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, bu tür hastalara ilişkin iskeletsel gelişim durumları hakkında bilgi birikimine sahip olunması çok önemli hale gelmektedir.

Amaç: Farklı kategorilerde, yarık dudak ve damak hastalarının iskeletsel yaşları ile kronolojik yaşlarının karşılaştırılması.

Araştırma Dizaynı: Geçmiş yönelik gerçekleştirilmiş araştırma.

Katılımcılar: Philadelphia Büyüme Merkezi’nden elde edilen 61 hasta ile geçmişe ait bir araştırma topluluğu oluşturuldu. Toplamda 182 adet radyografi bulunmaktaydı ki bunlar 1950 ile 1968 yılları arasında toplanmıştı. Daha sonra ele alınan bu hastalara izole yarık damak hastaları (10 erkek, 11 bayan), tek taraflı yarık dudak ve damak hastaları (15 erkek, 7 bayan), çift taraflı yarık dudak ve damak hastaları (7 erkek, 1 bayan) ya da izole yarık dudak hastaları (3 erkek, 1 bayan) şeklinde tanı konuldu. Bayan bilateral yarık dudak ve damak hastaları ile yarık dudak hastaları araştırma topluluğunun dar olması sebebi ile analiz edilmedi, aynı zamanda 1 yaşından küçük hastalar da araştırmanın dışında tutuldu.

Metotlar: İskeletsel yaş tayinler için bir dizi el-bilek radyografileri ile Tanner-Whitehouse 2 sistemi kullanıldı.

Araştırmanın Sonuçları: Cinsiyet ve yarık tipinin her ikisinin de, iskeletsel yaş ile kronolojik yaş arasındaki ortalama farklılık üzerinde etkisinin olduğu görüldü. Yarık damak grubu içerisinde, bayanların daha ciddi değişkenlikler ile daha geç bir iskeletsel yaş yönünde bir trende sahip olduğu, ancak erkeklerin bayanlara oranla çok daha gelişmiş bir iskeletsel yaş gösterdikleri elde edildi. Tek taraflı yarık dudak hastaları arasında, hem bayanlar hem de erkekler kesinlikle daha gelişmiş bir iskeletsel yaşa sahipti. Aslına bakılırsa son olarak da, erkek çift taraflı yarık dudak hastalarının kronolojik yaşa oranla daha geç bir iskeletsel yaşa sahip olma eğiliminde olduğu kaydedildi.

Sonuçlar: Cinsiyetin ve yarık tipinin hastaların ortalama iskeletsel yaşlarını etkilediği ortaya konmuştur. Bu da, farklı tipte yarıkların farklı etiyolojik faktörlere sahip olabileceğini ve ayrı ayrı analiz edilmesi gerektiğini uzmanlara göstermektedir.

Araştırmacının Yorumları: Tek taraflı yarık dudak ve damak hastaları gelişmiş iskeletsel olgunlaşma yönünde eğilim göstermiştir. Dolayısıyla da, bu hastalarda uygulanacak bir ortognatik cerrahinin zamanlaması potansiyel olarak genç yaşta olması gerekmektedir. Ancak yine de makalede elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında, aynı şey çift taraflı yarık dudak hastaları için geçerli değildir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: 00ejbowers@bsu.edu

Anahtar Kelimeler: Yarık Dudak/Damak, Ontogenez

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.